Share

Dân gốc Việt tham gia biểu tình chống cách ly, không sợ, không tin vào các con số lây nhiễm, tử vong

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Dân gốc Việt tham gia biểu tình yêu cầu mở cửa kinh tế, không sợ, không tin vào các con số lây nhiễm, tử vong
#BieuTinh #Protest #PhoBolsaTV

Leave a Comment