Share

Trung Quốc từng phải nhượng đất làm tô giới

Sau hai cuộc Chiến tranh Nha Phiến, nhà Thanh phải nhượng Hong Kong cho Anh 99 năm và để nhiều nước vào lập đặc khu-tô giới.

Leave a Comment