Share

Trump: 4 nữ dân biểu Dân Chủ không thích Mỹ thì cứ tự nhiên “biến!”

Trump: 4 nữ dân biểu Dân Chủ không thích Mỹ thì cứ tự nhiên “biến!”

Leave a Comment