Share

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện: “Phải làm mạnh hơn nữa!”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện, họp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, chỉ đạo tiếp tục công cuộc chống tham nhũng: “Phải làm mạnh hơn nữa!”

Leave a Comment