Share

Súng đạn ở Mỹ: Cảnh sát đâu phải cần là có liền? Nên biết tự bảo vệ!”

Nói chuyện súng đạn ở Mỹ với giảng viên dạy bắn súng Quốc Võ: “Cảnh sát là để bảo vệ dân, điều đó đúng. Nhưng cảnh sát đâu phải lúc nào cũng ở trong nhà anh, cần là có liền? Nên học cách sử dụng súng để bảo vệ cho mình và gia đình.”

Leave a Comment