Share

Góc độ pháp lý vụ FBI truy quét đường dây hôn nhân giả của người Việt ở Houston

Vụ FBI truy quét đường dây hôn nhân giả ở Houston: Luật sư, người muốn thẻ xanh và người nhận tiền, không ai an toàn trong các hồ sơ hôn nhân này cả!

Leave a Comment