Share

Di dân muốn trở thành công dân Mỹ phải báo cáo điểm tín dụng và hồ sơ tài chánh

Một đề nghị của Bộ An ninh Nội Địa nêu rõ người nhập cư sẽ cần cung cấp bằng chứng về tình trạng tài chính, bao gồm lịch sử tín dụng và điểm số, để xem xét.

Leave a Comment