Share

Đảng ‘cải cách tiền lương’ nhưng không chịu giảm biên chế!

Hội nghị trung ương 7 của đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc với cách hô khẩu hiệu thuần túy về ‘cải cách tiền lương’ nhưng đã chẳng quyết được vấn đề gì một cách thực chất về ‘giảm biên chế’.

Leave a Comment