Share

Cử tri Phúc Nguyễn: “Càng ngày tôi thấy các ƯCV gốc Việt càng mị dân nhiều hơn!”

Bên ngoài phòng phiếu, phỏng vấn cử tri Phúc Nguyễn: “Càng ngày tôi thấy các ƯCV Việt Nam mị dân càng nhiều hơn. Lúc nào cũng chống cộng xa xôi, phe phái, nói xấu, chia rẻ đủ thứ chuyện.”

Cử tri Phúc Nguyễn: “Càng ngày tôi thấy các ƯCV gốc Việt càng mị dân nhiều hơn!”

Leave a Comment