Share

Cư dân gốc Việt phản đối nghị viên gốc Việt: “Gia đình trị không có bất hợp pháp!”

Cư dân gốc Việt phản đối nghị viên gốc Việt muốn áp dụng tiêu chuẩn đạo đức: “Gia đình trị” có bất hợp pháp không? Không! Điều đó không bất hợp pháp!

Leave a Comment