Share

“Cô Thanh Tâm không nên đưa những chuyện cá nhân để chống những người khác.”

Nói chuyện với nhà báo về chuyện cộng đồng Việt ở Toronto, Canada: “SBTN nên khuyên cô Thanh Tâm không nên đưa những chuyện cá nhân lên để chống những người khác trong cộng đồng.”

Leave a Comment