Share

Cảnh sát gốc Việt ứng cử nghị viên: “Chức vụ không quan trọng, làm gì mới quan trọng!”

Sĩ quan cảnh sát gốc Việt ra tranh cử nghị viên HĐTP Westminster: “Chức vụ đối với tôi không quan trọng. Những gì tôi làm được cho cư dân trong thành phố mới quan trọng hơn.”

Leave a Comment